تفریح - سفر - آموزش
پیشاهنگی آزمودن تجربه هاست

پیش آهنگی نهادی است مردمی برخاسته از بطن جامعه وبرای خدمت به آن.
پیش آهنگی رسم زندگی است آموزش تجربه ها وپیروزی هاست وسرا پا شوروشوق است.
پیش آهنگی نهضتی است برای آموزش و با هدف شاد زیستن . آنچه در زندگی لازم است پیش آهنگی از هیچ ٬ همه چیز می آفریند و عشق می پرورد.
پیش آهنگ ؛ امدادگر٬ ارشادگر٬ احساس گرو ابداع گر است .
پیش آهنگ همیشه و در همه جا یار و یاور هم نوع خود است .
چگونگی بهره برداری از امکانات اندک ٬ حل مشکلات ٬ تلاش برای رفع آن ودرکنار آن شاد بودن وشاداب زندگی کردن را می آموزد ومی آموزاند . پیش آهنگی فرصتی است برای سرگرمیهای سودمند وهدفدار. آنها با گروه ودر کنار اعضاء حس مسئولیت واستقبال را تجربه می کنند ٬ آنها در این راه طبیعت را با تمام زیبایی ها وجذابیت هایش لمس می کنند وعشق به حیوانات و حفظ محیط زیست را آموزش می بینند.
پیش آهنگی یعنی پیشروبودن ٬ پیشگام بودن.
پیش آهنگی یک مکتب است که طراوت می زاید و نیکی می آموزد. در پیش آهنگی فرد می آموزد وقت شناس و درستکار٬ امین وشجاع ٬ راستگو وخوشرو٬ مطیع ومؤدب ٬ شریف وامانتدارباشد. می آموزد پاسدار خوبی ها وزاینده نیکی ها باشد. آنچه پیش آهنگ می آموزد درکلاس درس وبه اجبارنیست ٬ دل طبیعت کلاس اوست.

فریاد شادی پیش آهنگ فریادی برسر همه دغدغه های روحی وبازیافتن انرژی وتوان دوباره برای خدمت می باشد. وقتی در اردو به سر می برد ٬ صبح با نوای خوش نسیم وزمزمه جویباران از خواب برمی خیزد وپرچم ملی کشورش که به اهتزاز درآمده است را می بیند. به میهن خود مباهات می ورزد٬ به احترام می ایستد٬ سلام می دهد وبه شرف خود که بالاترین ارزش های وجودی اوست سوگند یاد می کند ٬ که به اندازه تواناییش وظیفه خود را نسبت به خدا٬ ملت ومیهن انجام دهد.سوگند یاد می کند که همواره به مردم خدمت ویاری رساند،تن خود را توانا٬ خرد خود را بیدار وروان خود را پاک نگه دارد. همین امر به او انرژی می بخشد.ازطلوع خورشید تا غروب درپی انجام کار نیک وشادی آفرینی ٬ یادگیری وتوانمند ساختن خویش وخلاصه در پی مفید بودن آن است. لباس پیش آهنگ را که نماد نیکی وخوبی است برتن می کند ٬ گره دستمال گردن را که سمبل خدمت است می بندد٬ تا هرگز خستگی بر جسم وروحش غلبه نکند.
پیش آهنگی یعنی، نردبان صعود به خواسته ها٬ آمال وآرزوها ٬ باید به اوج رسید٬ به هدف وکمال اما پله پله ٬ در پیش آهنگی پله اول دانستن تمامی منش ها وشعارها٬ روش ها وفریاد شادی هاست. دانستن سوگند پرچم ٬ احترام به آن وافراشتنش که تمامی این آموخته ها پیش آهنگ را پله ای بالاتر می برد.قدم می گذارد در راه آموختنی کامل تر و شیرین تر،پله ای که در آن به هم نوع خود کمک می کند تا جهت یابی ویافتن راه درست را بیاموزد که چگونه نقشه راهها را بخواند واو می بایست به تمامی این دانش ها آگاه باشد تا باز پله ای دیگر بالا رود ولحظه به لحظه به نقطه اوج خود نزدیک ونزدیک تر شود.
اودراین مرحله است که می آموزد چگونه مکانی را برای زندگی در طبیعت برگزیند وچادرش را که سر پناه اوست برپا کند. آب و هیزم فراهم می کند و مکان خوابش را ساخته و خود را آماده ایستادن در برابر بدترین شرایط می کند؛ سرماوگرما ، برف و باران همه وهمه را تحمل می نماید تا فردی پایمرد شود در برابر تمام سختی ها نیازش را بر طرف می سازد و رفع نیاز می کند . غذا می پزد، آشپزخانه می سازد وتمام وسایل مورد نیازش را فراهم می نماید . در این دوره پیش آهنگ بردانایی اش می افزاید ودیگر کمکهای اولیه را خوب می داند . او شاد می کند و می خنداند چرا که هنری والاتر از شاد کردن نمی شناسد.

روش پیش آهنگی : هر روزیک کار نیک

منش ها :
شرف و امانتداری
پاکی و راستی
یاری و مددکاری
برادری و خواهری
ادب
حفظ محیط زیست
اطاعت
خوشرویی
صرفه جویی
پرهیزکاری
پاسداری
شجاعت


پدران ومادران عزیز:
آیا مایلید فرزندان مهارتهای کاربردی نظیر آشپزی ، برپا کردن چادر جهت یابی و...
رادردامان طبیعت و همراه با بازی و تفریح تجربه کنند ؟
ویا با گروه های هم سن خود سفرهای داخلی وخارجی انجام دهند.
پیش آهنگی یعنی :
آموزش مهارتهای کاربردی و ضروری در طبیعت و در بستری از شادی ولذت
پیش آهنگی یعنی :
بهتر زیستن
کمک کردن به دیگران
تبدیل شدن به فرد مفید برای جامعه
شرافت ،پاکی، ادب، خوشرویی و پرهیزگاری


پیش آهنگی استان فارس دوره های زیر را در قالب تورهای لذت بخش تفریحی-آموزشی برگزار می کند :
دومین دوره پیشاهنگی درجه 3
اولین دوره پیشاهنگی درجه 2
اولین دوره آموزش مربی پیشاهنگی


وظایف پیشاهنگان در تمام زندگی
- یک پیشاهنگ باید همیشه در سلام پیش قدم باشد.
- یک پیشاهنگ باید همیشه خنده رو باشد.
- یک پیشاهنگ باید همیشه به پدر ومادر خود احترام بگذارد.
- یک پیشاهنگ باید همیشه وظایف خود رانسبت به خدای خود انجام دهد.
- یک پیشاهنگ باید همیشه به اصول دین خود پایبند باشد.
- یک پیشاهنگ باید همیشه تابع قوانین باشد وقانون شکن نباشد.
- یک پیشاهنگ باید همیشه آماده خدمت به دیگران باشد .
- یک پیشاهنگ باید همیشه درمواقع حادثه وبلایای طبیعی بردباروشکیبا باشد.
- یک پیشاهنگ باید همیشه به پیروان ادیان الهی ونژادهای دیگر احترام بگذارد.
- یک پیشاهنگ باید همیشه تابع فرامین مربی خود باشد.
- یک پیشاهنگ نباید هیچگاه به آب ٬خاک٬ کوه٬ جنگل٬ مراتع وکلیه عوامل طبیعت صدمه رساند.
- یک پیشاهنگ باید همیشه با حیوانات اهلی با با مهربانی رفتار کند.
- یک پیشاهنگ باید همیشه بدور از اعتیاد باشد وباافراد معتاد طرح دوستی نریزد.
- یک پیشاهنگ باید همیشه دربرابرمستمندان ودرماندگان خادم وهمیار باشد.
- یک پیشاهنگ باید همیشه به شکرانه بازوی توانای خود دست ناتوان را بگیرد.
- یک پیشاهنگ باید همیشه در برابر دشمنان دین ومملکت چون شیر غران ودرنده باشد.


شعارپیشگاهان فارس
همیشه مودب / همیشه منظم

WWW.PISHAHANGIFARS.ORG

 

  © IRAN GASHT TOUR 2004 - ALL RIGHT RESERVED