ايلام


ايلام‌ در فاصله‌ ۷۱۰ كيلومتري‌ تهران واقع‌ شده‌ است‌. شهر ايلام‌ در ميان‌ حصاري‌ از كوه‌ها و ارتفاعات ‌جنگلي‌ استقرار يافته‌ و آب‌ و هواي‌ معتدل‌ كوهستاني‌ دارد. بهار آن‌ نيز جلوه‌اي‌ زيبا و دلپذير دارد. شهر ايلام‌ كه‌در عهد باستان‌ به‌ "اربوجان‌" معروف‌ بود، در سال‌ ۱۳۰۸ ه.ق‌ در منطقه‌اي‌ كه‌ حسين‌ آباد ناميده‌ مي‌شد، از نواحداث‌ گرديد. حسين‌ قلي‌ خان‌ كه‌ ظاهراً قدرتمندترين‌ والي‌ پشتكوه‌ بود، در محل‌ فعلي‌ شهر ايلام‌، خانه‌هاي‌اعياني‌، اردوگاه‌ و عمارت‌ را بنا كرد كه‌ عملاً به‌ مركز تابستاني‌ واليان‌ پشتكوه‌ تبديل‌ گرديد.

سال‌ها اين‌ محل‌ به‌نام‌ حسين‌ آباد والي‌ معروف‌ بود تا در زمان‌ پهلوي‌ اوّل‌ در خرداد ماه‌ ۱۳۲۵ شمسي‌ و با توجه‌ به‌ سابقه‌ تاريخي‌ وتصويب‌ فرهنگستان‌ ايران‌ «ايلام‌» ناميده‌ شد.

در حال‌ حاضر ايلام‌ به‌ عنوان‌ مركز سياسي‌ - اداري‌ استان‌ ايلام‌ ازشهرهاي‌ توسعه‌ يافته‌ استان‌ است‌ و از نظر تفرجگاه‌هاي‌ جنگلي‌ پيرامون‌ شهري‌ و آثار تاريخي‌ و باستاني‌ متعددحائز اهميت‌ جهانگردي‌ است.

سنگ‌ نوشته‌ آشوري‌ (گل‌ گل‌) - ايلام‌
سنگ‌ نوشته‌ گل‌ گل‌ ملكشاهي‌ در كنار روستاي‌ گل‌ گل‌ در فاصله‌ ۲۵كيلومتري‌ شهر ايلام‌ بر ديواره‌ كوهي‌ حك‌ شده‌ است‌. اين‌ سنگ‌ نبشته‌ به‌ دوران‌ آشور بانيپال‌ مربوط‌ است‌ وحدود ۳ هزار سال‌ قدمت‌ تاريخي‌ دارد. بر روي‌ سنگ‌ نوشته‌، نقش‌ پيكره‌ يك‌ سرباز آشوري‌ با كلاه‌ خود، ماه‌ وستاره‌ در بالاي‌ سر آن‌ در حاليكه‌ پيكاني‌ در دست‌ دارد، مشاهده‌ مي‌شود. در قسمت‌ تحتاني‌ اين‌ سنگ‌ نوشته‌چند جمله‌ با خطوط‌ ميخي‌ حك‌ گرديده‌ است‌.

سم‌ دُل‌ دُل‌ - ايلام‌
در تنگ‌ گراب‌ (نزديكي‌ شهر ايلام‌) تلي‌ از قلوه‌ سنگ‌ها به‌ حالت‌ نعل‌ اسبي‌ به‌ صورت‌ چينه‌اي‌خشك‌ روي‌ هم‌ انباشته‌اند و در كف‌ محوطه‌ داخلي‌ آن‌ تخته‌اي‌ از سنگ‌ روي‌ زميني‌ قرار گرفته‌ كه‌ قسمت‌ بالاي‌آن‌ كاملاً نمايان‌ است‌. آثار سم‌ اسبي‌ بر روي‌ سنگ‌ نقش‌ بسته‌ و بوميان‌ محل‌ معتقدند كه‌ اين‌ اثر، نظرگاه‌ سنگي‌ وجاي‌ سم‌ اسب‌ يكي‌ از امامان‌ شيعه‌ است‌ كه‌ از محل‌ عبور كرده‌ است‌.

گورستان‌ چنار - ايلام‌
اين‌ گورستان‌ باستاني‌ در ناحيه‌ چنارباش‌ ايلام واقع‌ شده‌ و به‌ هزار سال‌ قبل‌ از ميلاد تعلّق‌دارد. در اين‌ ناحيه‌، تعدادي‌ گور كشف‌ گرديده‌ كه‌ بنا به‌ رسم‌ آن‌ زمان‌، مردگان‌ آن‌ درون‌ خمره‌هاي‌ كوچك‌ و بزرگ‌دفن‌ شده‌ بوده‌اند و لوازم‌ و اشياء مرده‌ نيز در كنار او در داخل‌ خمره‌ قرار داشته‌است‌.

گورستان‌ كان‌ گنبد - ايلام‌
گورستان‌ كان‌ گنبد در ۳۰ كيلومتري‌ جنوب‌ شرقي‌ ايلام در دامنه‌ يكي‌ از پشته‌هاي‌كوه‌شاه‌ نخجير از رشته‌هاي‌ فرعي‌ كبيركوه‌ واقع‌ شده‌ است‌. گورها عمدتاً در بالا و دامنه‌ آن‌ مشاهده‌ مي‌شود. نتايج‌ بررسي‌هاي‌ بدست‌ آمده‌ در محوطه‌ اين‌ گورستان‌ نشان‌مي‌دهد كه‌ آثار به‌ دست‌ آمده‌ به‌ دوره‌هاي‌ تاريخي‌ (۲۶۰۰ - ۲۵۰۰ ق‌ . م‌) و يا (۴۵۰۰ - ۴۶۰۰ ق‌ . م‌) تعلّق‌دارند.


آسياب‌هاي‌ آبي‌ قديمي‌‌ - ايلام
در محدوده‌ استان‌ ايلام‌، بقاياي‌ دهها آسياب‌ قديمي‌ مشهود است‌ كه‌ تعدادي‌ از آنها در حال‌حاضر نيز مورد بهره‌ برداري‌ قرار مي‌گيرند. اهم‌ اين‌ آسياب‌هاي‌ قديمي‌ و تاريخي‌ عبارتند از: آسياب‌هاي‌ قبا،كاظم‌ بگه‌ تنوره‌ خان‌، كلاي‌، چگاوزنه‌، يوسف‌، قبادبگ‌، باوي‌ گمار، گريان‌، خندان‌ و آسياب‌ نادريژ در مناطق‌ ايلام‌و بانقلان‌، آسياب‌هاي‌ موسي‌، حلاج‌ آباد، چم‌آب‌ در منطقه‌ چم‌ آب‌ و آسياب‌هاي‌ ديزله‌، چم‌سارد، رحمان‌، چم‌بور، ملكشاهي‌، ميراختيار، بولي‌ها، كوله‌، سرني‌، ميمه‌، گلان‌، شيخ‌ مكان‌ و سراب‌ كلان‌ در مناطق‌ چوار و صالح‌آباد، دره‌ شهر، شيروان‌ و چرداول‌.


تپه‌ وركبود - ايلام‌
تپه‌ وركبود در نزديك‌ رود كشكان‌ و در حدود ۲۰ كيلومتري‌ شمال‌ غربي‌ ايلام‌ قرار دارد.باستان‌ شناسان‌ در گودال‌ قائمي‌ كه‌ در اين‌ تپه‌ حفر كرده‌اند، به‌ تعداد زيادي‌ گور دست‌ يافته‌اند كه‌ تعدادي‌ از آن‌هابا قلوه‌ سنگ‌هاي‌ نامنظم‌ پوشيده‌ شده‌ بود و قلوه‌ سنگ‌هاي‌ بزرگي‌ هم‌ در جوانب‌ گورها، براي‌ استواري‌ سقف‌گورها، چيده‌ شده‌ بود. اشياء فلزي‌ به‌ دست‌ آمده‌ از اين‌ تپه‌، از جنس‌ مفرغ‌ و آهن‌ مي‌باشند. قدمت‌ آثار مكشوفه‌در گورستان‌ وركبود، به‌ اواخر سده‌ هشتم‌ ق‌ . م‌ و آغاز سده‌ هفتم‌ ق‌ . م‌ مي‌رسد.

 

  © IRAN GASHT TOUR 2004 - ALL RIGHT RESERVED