مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
تاریخ تولد
کد ملی
محل صدور
مجرد       متأهل          مطلقه وضعیت تأهل
ایمیل
تلفن ثابت
تلفن همراه
تلفن جهت تماس ضروری
نشانی منزل

تسلط به زبان خارجی

زبان مورد تسلط
مدرک مرتبط
عالی         خوب          متوسط میزان تسلط به مکالمه
عالی         خوب          متوسط میزان تسلط به خواندن
عالی         خوب          متوسط میزان تسلط به نوشتن
اگر به زبان خارجی دیگری مسلط هستید لطفا نام زبان را ذکر کنید

آشنایی با کامپیوتر

نام نرم افزارهایی که به آنها تسلط دارید
دوره هایی که تا کنون گذرانده اید را ذکر کنید

سایر مهارتهای شغلی

در صورتیکه در زمینه های تخصصی یا هنری یا ... مهارت دارید ، لطفا آنها را ذکر کنید

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
محل اخذ مدرک
بلی         خیر آیا در حال تحصیل می باشید؟
نام دانشگاهی که هم اکنون مشغول تحصیل هستید

سوابق شغلی

نام شرکت یا موسسه
عنوان مسئولیت
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
میزان حقوق دریافتی
علت ترک کار
در صورتیکه سوابق شغلی دیگری نیز دارید ، لطفا آنها را ذکر کنید

سایر اطلاعات

در چه زمینه ای مایل به فعالیت هستید؟
میزان حقوق درخواستی
نحوه آشنایی با شرکت
نام معرف

 

 

 

  © IRAN GASHT TOUR 2004 - ALL RIGHT RESERVED